Εταίροι του Έργου

Η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ (Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων), ιδρύθηκε το 1960, από Γονείς και Κηδεμόνες ατόμων Νοητικά Υστερούντων. Είναι Φιλανθρωπικός Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πρωταρχικός σκοπός της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ είναι να αναγνωρίζει τα προβλήματα των ατόμων με νοητική υστέρηση, ανεξάρτητα από το γένος ή την ηλικία και να μεριμνά για την σωστή ανάπτυξη, την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Στον Φορέα μας παρέχονται ειδικά εκπαιδευτικά θεραπευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των ατόμων όλων των ηλικιών, από την ενηλικίωσή τους και για όση διάρκεια αξιολογείται απαραίτητο. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί μια σειρά από συνεργασίες, συμπράξεις, ανάπτυξη εργαλείων, δια βιου εκπαίδευση, όπου εργαζόμαστε όχι μόνο με το άτομο αλλά και με όλες τις πτυχές της ζωής του. Συνεργαζόμαστε με την κοινότητα, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να δημιουργηθούν κοινωνικά δίκτυα που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση του ατόμου (εκπαιδευτικά πλαίσια, καινοτόμες λύσεις παρέμβασης, αγορά εργασίας κλπ). Σε αυτή την ενεργή διαδικασία θεωρούμε ως βασικό πυλώνα την οικογένεια του ατόμου και εργαζόμαστε για να επιτυγχάνουμε, έγκαιρη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη παρέμβαση ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε τους κοινωνικούς αγωγούς (κεντρική διοίκηση, ΕΕ) που θα βοηθήσουν το άτομο δια βίου. Our Organisation provides special educational programs according to the individual needs of people of all ages, from their adulthood and for as long as necessary. This approach requires a series of collaborations, partnerships, tool development, lifelong learning, where not only with the individual but also with all aspects of his life. We work with the community, public and private organisations at national and European level creating social networks that will facilitate the integration of the individual (educational contexts, innovative intervention solutions, labor market, etc.). In this active process we consider the family of the individual as the main pillar and we work to achieve timely, effective and complete intervention while at the same time we create the social pipelines (central administration, EU) that will help the individual lifelong.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ) του Μητροπολιτικού Κολεγίου , αποτελεί πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου και των παρεμβάσεων σε κάθε είδος Αποκατάστασης (βιολογική και ψυχοκοινωνική). Το ρόλο του συντονιστή των εργασιών του Ινστιτούτου έχει ο Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας, ενώ τελεί υπό την εποπτεία του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Η Επιστήμη του Έργου είναι η επιστήμη της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ακαδημαϊκό τομέα που επικεντρώνεται στα οφέλη της παραγωγικής, κοινωνικής και σωματικής δραστηριότητας (αποκαλούμενα "Έργα") στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Διερευνά πώς η εμπλοκή και ενασχόληση με έργα μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανησυχίες για την υγεία του 21ου αιώνα, προωθώντας την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι υπηρεσίες Αποκατάστασης προσφέρονται σε πολίτες που αντιμετωπίζουν βιολογικές, κινητικές, κοινωνικές και ψυχολογικές δυσκολίες, οι οποίες με την σειρά τους περιορίζουν την ενεργή συμμετοχή σε κάθε είδους ενασχόληση και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Η αποκατάσταση προσφέρει στους πολίτες τις τεχνικές και τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για να πετύχουν ικανοποιητικό επίπεδο ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης.

DK-BEL COMPANY "Οι άνθρωποι στην καρδιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας". Η εταιρεία DK-BEL δημιουργεί και εκτελεί παραστάσεις στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Από τότε που ιδρύθηκε στο Villiers-le-Bel το 2004, επιδιώκει να προωθήσει την τέχνη στο πιο ευάλωτο κοινό. Η δράση της DK-BEL επικεντρώνεται σε 3 κύριες αξίες: 1. Καλλιτεχνική δημιουργία για ΟΛΟΥΣ και συνένωση: Ανάπτυξη του κοινωνικού δεσμού 2. Για να βρίσκεται η ανθρωπότητα στο επίκεντρο όλων των έργων: Αλλαγή προοπτικών 3. Για να είσαι μέρος ενός διεθνούς δικτύου μέσω της ανταλλαγής τέχνης: Άνοιγμα στον κόσμο Όλες οι δράσεις που ξεκίνησε από το DK-BEL υπερασπίζονται τις αξίες της ενσυναίσθησης, της ανταλλαγής και της καλοσύνης, με σκοπό να έχουν αντίκτυπο στη σημερινή κοινωνία. Το κύριο επίκεντρο είναι η ΕΝΤΑΞΗ μέσω της τέχνης.

Το Fundación INTRAS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην έρευνα και την παρέμβαση στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Ισπανία, από το 1994. Απασχολεί περίπου 270 επαγγελματίες σε 24 κέντρα και υπηρεσίες σε όλη την περιοχή της Castilla y León. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του οργανισμού βασίζονται στην προσέγγιση ανάκαμψης, που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας να ζήσουν μια ζωή αυτοπροσδιορισμένη και με αυτοπεποίθηση. Το INTRAS προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όπως στέγαση σε οικιστικές εγκαταστάσεις και υποστηριζόμενα διαμερίσματα, ψυχοκοινωνικά προγράμματα και προγράμματα αποκατάστασης εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση, τοποθέτηση θέσεων εργασίας και επαγγελματική καθοδήγηση, καθώς και μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η αξία στην καρδιά του Ιδρύματος INTRAS είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας. Το Ίδρυμα εργάζεται για συνεχή βελτίωση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και συμβάλλει στην καινοτομία στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Το Santa Casa da Misericórdia do Porto, το οποίο ιδρύθηκε το 1499 με την Κανονική Νομική Τάξη, είναι ένας οργανισμός φιλανθρωπικής και κοινωνικής πρόνοιας, με φιλανθρωπικούς και δημόσιους σκοπούς. Η δράση του βασίζεται στους τομείς Κοινωνικής Παρέμβασης, Υγείας, Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Λατρείας, Περιβάλλοντος και Ειδικών Έργων. Λόγω του αριθμού των εγκαταστάσεων και των χρηστών, η τεράστια και πολύτιμη κληρονομιά, η άξια και εξέχουσα ιστορία του, το Misericórdia do Porto είναι το δεύτερο παλαιότερο και ένα από τα πιο σημαντικά σε εθνικό επίπεδο. Ο αντίκτυπος της παρέμβασης του Misericórdia do Porto είναι περιεκτικός και σημαντικός, με τα ακόλουθα αποτελέσματα να αναφέρονται στο 2019: κοινωνική υποστήριξη σε 845 χρήστες και 1600 οικογένειες. 119.267 διαβουλεύσεις και 13.332 χειρουργικές επεμβάσεις · 31.013 επισκέπτες στο MMIPO (Μουσείο). 14.635 τόμοι σε Braille ή / και διπλή ανάγνωση διατίθενται σε 1.026 μεμονωμένους και 494 θεσμικούς πελάτες. 10 έργα κοινωνικής καινοτομίας. Ως οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών με περισσότερα από 520 χρόνια εμπειρίας στον πειραματισμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, οι προκλήσεις της SCMP επικεντρώνονται στην καινοτομία, στην ανανέωση μεθοδολογιών και προσεγγίσεων με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες · σχετικά με την επιχειρηματικότητα, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών, στη δικτύωση, ως υποστηρικτής πρωτοπόρων σχεδίων παρέμβασης και κοινωνικής δράσης, που αποτελεί τον σημαντικό παράγοντα αλλαγής ως απάντηση στις επιτακτικές κοινωνικές προκλήσεις.