Σχετικά με το Έργο

Επισκόπηση έργου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα με νοητική αναπηρία καθώς και τους εκπαιδευτές τους.Το DSM 5(2013) , ορίζει τις νοητικές αναπηρίες ως νευροαναπτυξιακές διαταραχές που ξεκινούν από την παιδική ηλικία και χαρακτηρίζονται από διανοητικές δυσκολίες καθώς και από δυσκολίες σε εννοιολογικούς, κοινωνικούς και πρακτικούς τομείς ζωής. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με δυσκολίες νοητικές, αναπτυξιακές κτλ. Επιπλέον στόχος είναι να καταρτιστεί ένα toolkit (ΙΟ1), βασισμένο σε εκπαιδευτικά εργαλεία (ΙΟ4), όπου θα παρέχεται σαν ανοιχτή πηγή πληροφορίας για εκπαιδευτές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες αλλά και γονείς ως διαδραστικό και υποστηρικτικό υλικό για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.Έρευνές που έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη έχουν καταδείξει ότι δεν υπάρχει κατάλληλο υλικό και υποστήριξη όσον αφορά τις δεξιότητες ελεύθερου χρόνου για ΑΜΕΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η λειτουργική τους ένταξη στην κοινότητα, να μειώνονται σημαντικά οι δεξιότητες των ατόμων καθώς μεγαλώνουν, να επηρεάζεται αρνητικά η συναισθηματική τους κατάσταση και να χρειάζονται αυξημένη βοήθεια και υποστήριξη. Επιπλέον, η ύπαρξη αδόμητου και χωρίς υποστήριξη και εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου καθώς και η παντελής στέρηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε άτομα με δυσκολίες/αναπηρίες μπορεί να οδηγήσει σε ασυνείδητες παρεμβατικές συμπεριφορές προς τον εαυτό τους ή την κοινότητα. Στην παρούσα πρόταση θα επαναπροσδιοριστεί μέσω έρευνας ερωτηματολογίων, η ψυχαγωγική συμπεριφορά των ατόμων με νοητικές δυσκολίες, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την κοινωνική αλληλεπίδραση και ένταξη των ατόμων αυτών. Μακροπρόθεσμος στόχος να δημιουργηθεί ένα εύκολα προσβάσιμο ηλεκτρονικό υλικό το όποιο θα βοηθά άτομα ΑΜΕΑ να σταματήσουν τον φαύλο κύκλο που τους οδηγεί στην απομάκρυνσή τους από την κοινωνία. Ο φαύλος αυτός κύκλος δημιουργείται γιατί ενώ υπάρχουν γενικές δομές εκπαίδευσής και ένταξης στην κοινότητα δεν δίνεται έμφαση στην διδασκαλία των δεξιοτήτων ποιότητας ζωής οι οποίες είναι και αυτές που οδηγούν σε ουσιαστική ένταξη. Για παράδειγμα ένα άτομο με νοητική υστέρηση αποτυγχάνει να εκτελέσει απλές δραστηριότητες όπως το να βάλει πλυντήριο. Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτούνται σύνθετες και συνδυαστικές γνωστικές δεξιότητες πχ να οργανώσει την ντουλάπα του σε καθαρά και όχι ,να εναλλάσσει τα ρούχα του με την εποχικότητα του.Έτσι ενώ το άτομο επιθυμεί να ντυθεί ανάλογα με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, δεν τα καταφέρνει ματαιώνεται και δεν ενσωματώνεται ποτέ πραγματικά σε αυτό. Ανάλογη απογοήτευση και μη ένταξη συμβαίνει και σε άλλες δραστηρίοτητες στις οποίες δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να κατανοήσει από μόνος του τους άγραφους κανόνε ςσυμπεριφοράς και επικοινωνίας. Το πρόγραμμα αυτό καινοτομεί με ένα εύχρηστο σε όλους διαδραστικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό tollkit ώστε να προσφέρει ευαισθητοποίηση και χρήση από τους ειδικούς αλλά και τους ενδιαφερόμενους για την σπουδαιότητα της διδασκαλίας αυτών των δεξιοτήτων αλλά ταυτόχρονα να είναι ένα εύκολα προσβάσιμο εργαλείο για όλους. Το εργαλείο (ΙΟ1), θα διαμοιραστεί μέσω την πύλης μάθησης του έργου (ΙΟ6), μαζί με τα εκπαιδευτικά υλικά/μέθοδοι που το αποτελούν(ΙΟ4). Απώτερος στόχος είναι να εντοπιστούν τόσο οι μεταβολές στις συνήθειες του ελεύθερου χρόνου καθώς και η σχέση με την ψυχική υγεία και την αυτοεκτίμηση των ωφελούμενων. Η πύλη θα είναι τόπος συνάντησης επαγγελματιών και ακαδημαϊκών για συζήτηση (καθώς θα υπάρχει ενότητα φόρουμ), ανταλλαγή απόψεων και χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων. Ακόμα η πύλη θα είναι διαθέσιμη σαν OER στους ενδιαφερόμενους. Τέλος, θα παραχθεί και προωθηθεί μια έκθεση πολιτικής (ΙΟ7), για την ένταξη της θεματικής του έργου στις νέες στρατηγικές κοινωνικής ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.