Σχετικά με το Έργο

Επισκόπηση έργου

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου σε πολίτες με νοητικές αναπηρίες, καθώς και στην υποστήριξη των εκπαιδευτών/φροντιστών τους. Έχουμε ετοιμάσει μια εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών εργαλείων, η οποία είναι μια ανοιχτή εκπαιδευτική πηγή για υπηρεσίες, εκπαιδευτές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και γονείς ως διαδραστικό και υποστηρικτικό υλικό για την επίτευξη αυτού του στόχου. Έρευνα που διεξήχθη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης έδειξε ότι δεν υπήρχε κατάλληλο υλικό ή/και υποστήριξη για δεξιότητες αναψυχής για άτομα με αναπηρία. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική τους ένταξη στην κοινότητα δεν επιτυγχάνεται, οι δεξιότητές τους μειώνονται σημαντικά καθώς μεγαλώνουν, η συναισθηματική τους κατάσταση επηρεάζεται αρνητικά και χρειάζονται αυξημένη βοήθεια και υποστήριξη. Επιπλέον, η ύπαρξη αδόμητης, μη υποστηριζόμενης και δωρεάν εκπαίδευσης αναψυχής, καθώς και η πλήρης στέρηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συμπεριφορές προς τα ίδια ή την κοινότητα.
Σε αυτό το έργο, η ψυχαγωγική συμπεριφορά των ατόμων με νοητική/διανοητική αναπηρία αξιολογήθηκε μέσω του ερευνητικού μας ερωτηματολογίου, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αλληλεπίδρασης αυτών των ατόμων. Δημιουργήσαμε έναν εύκολα προσβάσιμο, ψηφιακό πόρο που θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να σπάσουν αυτόν τον κύκλο που περιορίζει την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Αυτός ο κύκλος υπάρχει γιατί, παρόλο που υπάρχουν δομές γενικής εκπαίδευσης και ένταξης στην κοινότητα, δεν έχει δοθεί, μέχρι τώρα, έμφαση στη διδασκαλία της ποιότητας ζωής και των δεξιοτήτων ελεύθερου χρόνου, που οδηγούν στην αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία και στη βελτίωση της ποιότητας των ΖΩΗ. Για παράδειγμα, ένα άτομο με νοητική ή διανοητική αναπηρία στερείται, λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων, να κάνει απλές δραστηριότητες όπως ψώνια, να πάει στη βιβλιοθήκη, να επισκεφτεί φίλους ή να πάει στο πάρκο. Επιπλέον, μερικές φορές απαιτούνται σύνθετες και συνδυασμένες γνωστικές δεξιότητες, για παράδειγμα, δημιουργία λίστας αγορών, εγγραφή για κάρτα βιβλιοθήκης, οργάνωση ώρας για επίσκεψη σε φίλους και λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με το μέρος που θα επισκεφτείτε.
Το πρόγραμμά μας καινοτομεί με ένα εύχρηστο, διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρει ευαισθητοποίηση και υποστηρίζει ειδικούς, ενδιαφερόμενους φορείς, συμμετέχοντες και τους φροντιστές τους καθώς και την κοινωνία στο σύνολό της σχετικά με τη σημασία της διδασκαλίας αυτών των δεξιοτήτων που είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους . Η εργαλειοθήκη κοινοποιείται μέσω της πύλης εκμάθησης του έργου μας, μαζί με άλλο εκπαιδευτικό υλικό.
Η έκθεση πολιτικής που δημιουργήθηκε ως μέρος αυτού του έργου θα συμβάλει στις στρατηγικές κοινωνικής ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.